گیج فشار نک قرمز با شیر در واقع دستگاه اندازه‌ گیری فشار (شدت) سیال است. گیج های فشار بر اساس نوع سیال، نوع کاربری، محیط مورد استفاده و موارد دیگر، در انواع بسیار متفاوتی ساخته می شوند. در گیج های فشار، واحد اندازه گیری نرمال به صورت بار و میلی بار بیان می شود و عمدتاً دارای دو واحد مدرج هستند و واحد psi هم همزمان با واحد bar نمایش داده می شود. درجه دوم قرمز (فشار قوی) زمانی بکار می‌رود که فشار بالا تا 500psi مورد نیاز باشد. (برای گاز 410 تا 800psi)