شلنگ های گیج منیفولد والو لوله های تو خالی هستند که برای حمل مایعات از یک مکان به مکان دیگر طراحی شده اند.